HAVARIJSKA VENTILACIJA

Uslovi za druge projektante -Instalacija dojave požara treba da bude izvedena tako da omogućava povezivanje sa sistemom ventilacije štićenog prostora, tačnije njeno isključenje i obaranje klapni pre početka gašenja a radi postizanja potrebne koncentracije sredstva za gašenje.

 • Prostorija treba da bude hermetički zatvorena radi održavanja potrebne koncentracije gasa u prostoru.
 • Potrebno je projektovati ventilaciju posle ispucavanja gasa Noveca iz sistema automatskog gašenja, ili postojeću prilagoditi i za havarijski režim rada, radi provetravanja-izvlačenja sredstva za gašenje i produkata sagorevanja iz prostorije data centra po završetku gašenja.

U pogledu pouzdanosti i raspoloživosti (vremena ispravnog rada), uspostavljeni su međunarodni standardi za data centre, po kojima se razlikuju četiri ranga data centara (Tier 1-4) [4]. Veći rang znači i pouzdaniji, bolji i skuplji data centar.

Tier 4 je najrobusniji i najmanje osetljiv na smetnje, jer ima potpuno redundantnu opremu i sisteme, a pristup se kontroliše biometrijskim metodama.

Najjednostavniji data centar Tier 1 (serverska soba, eng. server room) obiĉno poseduju mala preduzeća ili veće trgovinske radnje [4]. i)

Tier 1

Nema redundantnih komponenti (jedinstven server, jedan mrežni aplink, jedan vod za napajanje, jedan klima uređaj, može ali ne mora da ima UPS, nema dupli pod). Garantovana raspoloživost je 99,671% (dozvoljen prekid u trajanju od 28,8 sati godišnje) [4].

U slučaju preventivnog održavanja sistema neophodan je potpuni prekid rada [4][8]. ii)

Tier 2

Sastoji se od računarskih komponenata koje rade na principu (N+1) – (imaju nezavisnu aktivnu ili pasivnu bekap komponentu koje ne učestvuju aktivno tokom normalnih operacija sistema), UPS ili agregata, ima jedan neredundantan vod za napajanje i klimatizaciju kao i dupli pod. Garantovana raspoloživost je 99,741% (dozvoljen prekid u trajanju od 22 sata godišnje). Preventivno održavanje napajanja ili druge infrastrukture zahteva prekid rada sistema [4][8]. iii)

Tier 3

Pored redundanse i karakteristika koje ima Tier 2, ima i redundantne (duplirane) vodove za napajanje i mrežne aplinkove (zaštitu putanja). U principu, samo jedan napojni vod istovremeno napaja opremu, drugi je u stand-by modu. Ima dovoljne kapacitete na međuvezama koji dozvoljavaju i omogućavaju preuzimanje saobraćaja i podataka u slučaju neophodne intervencije i održavanja sistema. Garantovana raspoloživost je 99,982% (dozvoljen prekid u trajanju od 1,6 sati godišnje). Preventivno održavanje ne zahteva prekid rada hardverske infrastrukture i sistema, ali postoje neplanirani događaji i slučajevi koji mogu izazvati potpuni prekid rada sistema [4][8]. iv)

Tier 4

Potpuna tolerancija na smetnje i greške svih komponenata sistema. Postoji puna redundantnost i fiziĉka odvojenost svih komponenata (napajanje, rashladni sistemi, serveri, hard diskovi, svi mrežni linkovi i veze). Napajanje svih komponenata je udvojeno, ima nezavisne vodove i dva aktivna odvojena puta. Isto važi i za rashladne sisteme. Garantovana raspoloživost je 99,995% (dozvoljen prekid u trajanju od 0,4 sata, tj. 24 minuta godišnje) [4][8].

Jedan od osnovnih zadataka sa kojim se danas susreću stručnjaci je unapređenje energetske efikasnosti data centra. Cilj je povećati stepen obrade podataka po jednom m 2 i povećati produktivnost po kW. Implementacija standarda za nadzor i kontrolu doprinosi i pomaže boljem radu i organizaciji data centara. Sistemi ventilacije i hladjenja u data centrima moraju da zadovolje specijalne zahteve koji su neophodni za pouzdan rad:

 • temperatura 24oC +2/-4 oC,
 • monitoring pomoću senzora,
 • relativna vlažnost vazduha 35-55%,
 • kapacitet hlaĊenja do 1kW/m2 ,
 • ventilacijaispoljašnjivazduhsedovodeposebnominstalacijom,
 • nezapaljivi ventilacioni i rashladni kanali,
 • vazduh u prostoriji se menja 1,5 puta na sat,
 • dozvoljena prašina do nivoa 5mikrona [4].

Rezime onoga što data centar mora da obezbedi je:

 • dostupnostineprekidanrad24/7/365utokugodine,
 • pouzdanost u slučaju pada sistema kaoi neprekidno praćenje,
 • upravljanje napajanjem i mrežnom komunikacijom,
 • redundantnost i različiti putevi komunikacije,
 • bezbednost mreže, kontrola pristupa i video nadzor,
 • kontrola životne sredine,
 • suzbijanje požara kao i njihova detekcija [1][4].