PRECIZNA KLIMATIZACIJA

 

Pod pojmom “Precizna klimatizacija” prvenstveno se podrazumevaju sistemi za kondicioniranje prostora sa industrijskom tehnološkom opremom u kojima ne borave ljudi ili je njihovo prisustvo privremeno.

Sistemi za preciznu klimatizaciju najčešće rade na principu zatvorenog kružnog toka vazduha (“close control”), mogu da savladaju velike gustine toplote, naročito ako su izvori izdvojeni I pojednačno locirani u prostoru. Precizni klima uređaji održavaju oscijacije temperature i vlage vazduha u veoma uskim tolerancijama.

Precizni klima uređaji projektovani su da rade sa velikim brzinama strujanja vazduha, što povećava efikasnost razmene toplote u izmenjivačima. Takođe, ventilatori ovih uređaja mogu da proizvedu visok napor izlazne struje vazduha radi savlađivnja otpora kroz distributivne elemente i filtere.

Precizni klima uređaji se projektuju da neprekidno rade 24 h, 365 dana godišnje. Profesionalnog su kvaliteta. Opremljeni su procesorskom upravljačkim jedinicama nadgledanje, beleže I prijavljuju alarmna stanja, vreme rada vitalnih komponenti, automatski se smenjuju radni i redundantni uređaji radi ravnomernog trošenja svih uređaja u sistemu, automatski reaguju na informacije sa PP central ili na pojavu vode u podu. Brzo reaguju na iznenadne promene toplotne disipacije ili eventualni kvar nekog uređaja u mreži uključenjem redundantnog…

Precizni klimatizeri umreženi u sistem mogu zadovoljiti visoke zahteve pouzdanosti nekog tehnološkog procesa ili TIER standarda vezanog za pouzdanost DATA centra.

Detaljnije o poređenju komforne i precizne klimatizacije u odeljku “Tehničke informacije”
Detaljnije o projektovanju sistema pK
Primer projekta PK u tehn info
Tipovi sttrujanja u INFO
Oprema za PK u info