PROJEKAT SISTEMA za preciznu klimatizaciju

Osim iskustva, stručnjaci firme Clima Control-a poseduju odgovarajuće licence Privredne komore Srbije i PMP sertifikat (Project Manager Professional) za izradu svih nivoa projektne dokumentacije sistema Precizne klimatizacije.

Projekat sistema precizne klimatizacije sadržajno se razlikuje od uobičajenog projekta konvencijalnih klimatizacionih sistema. Naime, pažnja je usmerena na tehnološku opremu koja se kondicionira, njenu toplotnu disipaciju, lokaciju i orjentaciju u prostoru, zahteve koje je postavio proizvođač itd. Visoka efikasnost se postiže izborom opreme koja obezbeđuje takvu cirkulaciju vazduha kroz prostor da se hladane i tople struje vazduha što manje mešaju. Rešenje se dodatno usložnjava kada se u sistem implementiraju redundantni uređaji koje treba dodati radi povišenog nivoa pouzdanosti sistema.

Takođe je od velikog značaja da projektant pratiti tehnološke inovacije, kako opreme koja se kondicionira, tako i razvoj rashladne tehnike koja je u stopu prati. Činjenica da je IT oprema sve kompaktnija i manjih dimenzija, ali sa sve većom gustinom toplote.

Danas dominiraju koncepti koji osim visoke efikasnosti uzimaju u obzir, uštedu energije i ekološke posledice na okolinu.

Poizvođači preciznih klima uređaja proizvode opremu u mnogo različitih varijanti strujanja vazduha, dodacima za free-cooling, adijabatsko dohlađivanje, elementima za lokalno tretiranje velikih gustina toplote i sl…

Manje server sale ili telekomunikacione stanice uglavnom se kondiciraju na tradicionalni način sa ili bez podignutog poda.

Veće server sale najčešće koriste podignuti pod pri čemu se vodi računa o dispoziciji ITopreme kako bi se izbegle grupacije velikih disipacija toplote.

Danas se veći DATA CENTRI izvode tako da se fizički razdvajaju hladne i tople zone, primenjuju se rešenja sa podnim ventilatorima ili IN ROW jedinicama.

Lokalno povećanje protoka hladnog vazduha upotrebom ventilatora

Primer projekta CC dat je u delu Korisni saveti

Primeri cirkulacije vazduha u prostoru

Strujanje rashladnog vazduha kroz podignuti pod a povrat kroz spušteni plafon

Zatvorena “hladna zona”

Zatvorena hladna zona

Zatvorena “topla zona” i IN ROW jedinice

Sa ciljem da se poveća rashladni kapacitet postojećih sistema, naročito u vrelim letnjim danima, pojavila su se rešenja adijabatskog dohlaćivanja

Zatvorena “hladna zona”

Dohlađivanje čilera adijabatskim isparavanjem raspršene vode u obliku magle